Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Твоята кошница е празна!
Наредби

Наредби

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт са въведени промени в правилата за командироване на шофьори при извършване на товарни превози в страните – членки на Европейския съюз.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 581/2010 НА КОМИСИЯТА от 1 юли 2010 година относно максималните периоди за изтегляне на съответните данни от превозни средства и от карти на водача

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. тахографи в автомобилния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на автомобилния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561 / 2006 на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на СъветаТекст от значение за ЕИП.

Регламент (EC) 2016/403 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2016 година

за допълнение на регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на тежките нарушения на правилата на Съюза , които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач...

Директива 2009/4 / ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно мерки за противодействие на и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22 / ЕО

Регламент на Комисията (ЕС) № 1266/2009 на Комисията от 16 декември 2009 година за адаптиране за десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране в автомобилния транспорт (ОВ L339, 22.12.2009, страница 3)

Регламент (ЕО) № 68/2009 от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране в автомобилния транспорт

Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24 септември 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране в автомобилния транспорт и Директива 88/599 / ЕИО на Съвета относно прилагането на Регламенти (ЕИО) № 3820/84 и (ЕИО ) № 3821/85

Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране в автомобилния транспорт

Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009  година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) №  561/2006 - Член  29 - правилото за 12-те дни

Закон за автомобилните превози в сила от 22.12.2023 г.