Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Твоята кошница е празна!
Формуляри и бланки

Формуляри и бланки

Служебна бележка за  удостоверение на дейности на български език  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Служебна бележка за  удостоверение на дейности на английски език  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 

СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/EC, Регламент (ЕИО) № 3821/85

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ 5  

Предмет: Формуляр за удостоверение за дейности, установен от Решение на Комисията (2009/959/ЕС) от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт Членове: член 11, параграф 3 и член 13 от Директива 2006/22/ЕО

Подход, който да бъде следван:

Формулярът за удостоверение не се изисква за дейности, които могат да бъдат записани с тахограф. При пътните проверки първоизточниците на информация са тахографските записи, като липсата им може да бъде обоснована с удостоверение единствено, ако поради обективни причини съставянето им, включително чрез ръчно въвеждане на данните, не е било възможно. С изключение на случаите на основателно съмнение, пълният набор от тахографски записи, допълнен при необходимост от формуляра, се приема за достатъчно доказателство за съблюдаването на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Споразумението AETR. Удостоверението обхваща някои дейности през периода, посочен в член 15, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕИО) № 3821/85, т.е. през текущия ден + предишните 28 дни. Удостоверението може да бъде използвано, в случай че водачът е:

  • бил отпуск по болест
  • бил в отпуск, който е част от годишния отпуск съгласно законодателството на държаватачленка, в която е установено предприятието
  • бил в отпуск или почивка
  • управлявал друго превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (EО) № 561/2006 или Споразумението AETR
  • извършвал друга работа, а не управление на превозно средство
  • бил на разположение и когато не е било възможно записването на тези дейности със записващото устрройство. 

Полето „отпуск или почивка“ може да се използва за случаите, когато водачът не е управлявал, не е извършвал друга дейност, не е бил на разположение, не е бил в отпуск по болест или годишен отпуск, като се включват и случаите на частична безработица, стачка или локаут.  Държавите-членки не за задължени да изискват използването на формуляра при липса на записи, но ако такъв се изисква, за валиден се признава настоящият образец.  От друга страна не се изисква какъвто и да е формуляр за обичайните периоди на дневна или седмична почивка. Електронният и пригоден за отпечатване вид на формуляра, както и информация за държавитечленки, които признават само този формуляр, са достъпни на следния адрес:  http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_e n.htm Формулярът се приема на всички официални езици навсякъде в ЕС. Неговият стандартен формат улеснява разбирането му, тъй като съдържа номерирани предварително определени полета за попълване. В Споразумението AETR се препоръчва използването на формуляра, изготвен от икономическата комисия за Европа на ООН (http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html). Всички полета във формуляра следва да бъдат попълнени с печатен шрифт. За да бъде валиден, формулярът следва да бъде подписан от представителя на предприятието и от водача преди пътуването. В случай на самонаети водачи, водачът се подписва два пъти - като представител на предприятието и като водач. Единствено подписаният оригинал е валиден. Текстът на формуляра не може да бъде променян. Формулярът не може да бъде подписван предварително и не може да бъде променян ръкописно. Формулярът може да бъде приет като факс или в електронен вид, ако в СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/EC, Регламент (ЕИО) № 3821/85 националното законодателство се допуска такава възможност. Въпреки че формулярът може да бъде отпечатан на хартия с логото на предприятието и информация за контакт, полетата, съдържащи информация за предприятието, следва също да бъдат попълнени.